Tổng hợp chu kỳ đặc biệt

Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầu Max gan
- Đầu 0 ra ngày 14/07/2024 (81707) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 5 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 12/07/2024 (92619) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 7 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 11/07/2024 (91323) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 8 ngày 85
ngày
- Đầu 3 ra ngày 15/07/2024 (43030) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 4 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 29/06/2024 (78049) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 20 ngày 66
ngày
- Đầu 5 ra ngày 18/07/2024 (12559) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 1 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 13/07/2024 (83060) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 6 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 19/07/2024 (23877) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 0 ngày 62
ngày
- Đầu 8 ra ngày 03/07/2024 (38889) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 16 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 16/07/2024 (79496) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 3 ngày 56
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôi Max gan
- Đuôi 0 ra ngày 15/07/2024 (43030) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 4 ngày 57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 23/06/2024 (28501) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 26 ngày 71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 26/06/2024 (04232) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 23 ngày 78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 11/07/2024 (91323) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 8 ngày 68
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 10/07/2024 (81994) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 9 ngày 87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 05/07/2024 (49735) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 14 ngày 61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 16/07/2024 (79496) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 3 ngày 66
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 19/07/2024 (23877) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 0 ngày 68
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 01/07/2024 (94818) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 18 ngày 106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 18/07/2024 (12559) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 1 ngày 71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổng Max gan
- Tổng 0 ra ngày 12/07/2024 (92619) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 7 ngày 54
ngày
- Tổng 1 ra ngày 30/06/2024 (44529) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 19 ngày 70
ngày
- Tổng 2 ra ngày 09/07/2024 (09466) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 10 ngày 84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 15/07/2024 (43030) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 4 ngày 77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 19/07/2024 (23877) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 0 ngày 62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 16/07/2024 (79496) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 3 ngày 58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 13/07/2024 (83060) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 6 ngày 68
ngày
- Tổng 7 ra ngày 14/07/2024 (81707) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 5 ngày 54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 05/07/2024 (49735) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 14 ngày 67
ngày
- Tổng 9 ra ngày 01/07/2024 (94818) đến 19/07/2024 vẫn chưa ra là 18 ngày 91
ngày