Kỳ quay thưởng: #00683
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 995 443 1tr
Nhất 328 463 787 466 350N
Nhì 095 884 933 210N
917 875 972
Ba 631 599 104 304 100N
235 866 807 261
Kỳ quay thưởng: #00668
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 467 534 1tr
Nhất 823 933 435 908 350N
Nhì 365 341 639 210N
313 877 154
Ba 393 970 831 147 100N
384 284 017 784
Kỳ quay thưởng: #00665
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 895 789 1tr
Nhất 015 106 141 652 350N
Nhì 835 875 379 210N
060 008 619
Ba 356 450 005 661 100N
814 215 052 904
Kỳ quay thưởng: #00662
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 663 825 1tr
Nhất 377 661 355 554 350N
Nhì 148 851 602 210N
822 619 273
Ba 795 107 599 549 100N
322 921 432 630
Kỳ quay thưởng: #00659
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 382 687 1tr
Nhất 866 359 553 146 350N
Nhì 220 772 240 210N
461 740 506
Ba 122 728 603 050 100N
687 347 302 746
Kỳ quay thưởng: #00656
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 472 950 1tr
Nhất 570 905 705 574 350N
Nhì 641 086 091 210N
661 139 563
Ba 396 204 591 085 100N
849 862 756 058