Kỳ quay thưởng: #00688
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 400 735 1tr
Nhất 411 531 310 975 350N
Nhì 229 374 018 210N
765 358 725
Ba 151 945 707 448 100N
546 282 099 270
Kỳ quay thưởng: #00667
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 867 769 1tr
Nhất 769 564 514 056 350N
Nhì 509 811 579 210N
438 389 628
Ba 579 691 374 022 100N
137 275 147 341
Kỳ quay thưởng: #00664
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 551 398 1tr
Nhất 993 519 662 919 350N
Nhì 510 306 093 210N
380 520 586
Ba 772 918 867 591 100N
605 314 422 411
Kỳ quay thưởng: #00661
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 188 057 1tr
Nhất 550 607 554 264 350N
Nhì 512 904 410 210N
068 248 369
Ba 858 835 115 459 100N
365 150 855 288
Kỳ quay thưởng: #00658
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 689 870 1tr
Nhất 686 881 543 581 350N
Nhì 415 870 959 210N
244 994 412
Ba 219 779 161 503 100N
468 577 577 096
Kỳ quay thưởng: #00655
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 391 538 1tr
Nhất 394 550 409 724 350N
Nhì 523 112 873 210N
266 912 383
Ba 554 255 635 487 100N
119 165 100 551