Kỳ quay thưởng: #00671
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 543 918 1tr
Nhất 195 052 156 286 350N
Nhì 144 097 952 210N
732 763 830
Ba 425 872 303 349 100N
219 436 006 118
Kỳ quay thưởng: #00669
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 172 630 1tr
Nhất 985 124 646 271 350N
Nhì 016 038 466 210N
438 781 237
Ba 381 030 343 805 100N
963 601 193 516
Kỳ quay thưởng: #00666
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 631 571 1tr
Nhất 448 203 410 087 350N
Nhì 305 684 073 210N
527 910 242
Ba 353 211 914 769 100N
580 707 114 020
Kỳ quay thưởng: #00663
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 532 443 1tr
Nhất 275 039 977 916 350N
Nhì 865 078 630 210N
275 723 426
Ba 678 522 424 167 100N
706 372 993 637
Kỳ quay thưởng: #00660
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 260 340 1tr
Nhất 597 845 507 434 350N
Nhì 330 387 765 210N
589 366 159
Ba 368 768 090 253 100N
847 892 125 537
Kỳ quay thưởng: #00657
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 812 889 1tr
Nhất 477 756 072 724 350N
Nhì 493 222 779 210N
827 101 319
Ba 985 473 706 070 100N
606 321 027 638