Kỳ quay thưởng: #01061
20 31 34 36 47 52 52
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 143,092,525,800
Jackpot 2 0 4,794,824,050
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 1,389 500,000
Giải ba 29,054 50,000
Kỳ quay thưởng: #001058
06 08 09 28 33 53 53
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 119,737,487,100
Jackpot 2 0 3,717,986,850
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 1,735 500,000
Giải ba 35,548 50,000
Kỳ quay thưởng: #001055
07 08 50 52 53 54 54
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 103,450,239,300
Jackpot 2 1 6,940,249,300
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 1,361 500,000
Giải ba 25,227 50,000
Kỳ quay thưởng: #001052
01 05 09 13 18 27 27
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 80,672,952,450
Jackpot 2 0 4,409,439,650
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 1,434 500,000
Giải ba 27,369 50,000
Kỳ quay thưởng: #01049
20 23 27 36 38 44 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 70,914,719,100
Jackpot 2 0 3,325,191,500
Giải nhất 21 40,000,000
Giải nhì 1,184 500,000
Giải ba 22,913 50,000
Kỳ quay thưởng: #001046
13 16 21 30 32 39 39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 62,127,460,650
Jackpot 2 0 3,315,671,900
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 887 500,000
Giải ba 18,295 50,000