Kỳ quay thưởng: #001057
08 10 12 22 25 55 55
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 113,275,605,450
Jackpot 2 2 1,767,804,975
Giải nhất 33 40,000,000
Giải nhì 1,607 500,000
Giải ba 32,178 50,000
Kỳ quay thưởng: #001054
11 15 32 34 46 48 48
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 94,939,428,000
Jackpot 2 0 5,994,603,600
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 1,055 500,000
Giải ba 22,771 50,000
Kỳ quay thưởng: #001051
17 25 31 35 41 42 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 76,722,113,100
Jackpot 2 0 3,970,457,500
Giải nhất 29 40,000,000
Giải nhì 1,120 500,000
Giải ba 21,119 50,000
Kỳ quay thưởng: #001048
05 10 14 20 26 51 51
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 67,987,995,600
Jackpot 2 1 3,966,842,450
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 927 500,000
Giải ba 20,160 50,000
Kỳ quay thưởng: #001045
13 16 32 33 35 43 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 59,286,413,550
Jackpot 2 1 3,583,225,100
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 914 500,000
Giải ba 17,872 50,000
Kỳ quay thưởng: #001042
06 24 30 31 47 49 49
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 51,723,546,150
Jackpot 2 0 3,296,685,250
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 706 500,000
Giải ba 14,445 50,000