Kỳ quay thưởng: #001062
10 13 28 35 40 42 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 152,070,473,550
Jackpot 2 0 5,792,373,800
Giải nhất 25 40,000,000
Giải nhì 1,511 500,000
Giải ba 30,837 50,000
Kỳ quay thưởng: #001059
01 02 11 21 22 23 23
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 126,939,109,350
Jackpot 2 1 4,518,167,100
Giải nhất 55 40,000,000
Giải nhì 1,686 500,000
Giải ba 31,945 50,000
Kỳ quay thưởng: #001056
10 19 20 29 34 41 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 108,455,115,900
Jackpot 2 1 3,556,097,400
Giải nhất 21 40,000,000
Giải nhì 1,287 500,000
Giải ba 27,533 50,000
Kỳ quay thưởng: #001053
07 21 22 41 43 46 46
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 87,506,345,100
Jackpot 2 0 5,168,705,500
Giải nhất 21 40,000,000
Giải nhì 1,017 500,000
Giải ba 21,877 50,000
Kỳ quay thưởng: #001050
01 10 29 34 43 55 55
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 74,105,630,400
Jackpot 2 0 3,679,737,200
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 956 500,000
Giải ba 19,508 50,000
Kỳ quay thưởng: #001047
08 39 45 47 49 51 51
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 64,999,817,400
Jackpot 2 0 3,634,822,650
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 789 500,000
Giải ba 16,402 50,000